Emnet:  prøver og evaluering

Klare mål for tysk  - udkast  

Centrale kundskabs- og færdighedsområder samt vejledende delmål for tysk


Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Der undervises i tysk på 7./8. – 10. klassetrin.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 • Kommunikative færdigheder
 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse
 • Kultur- og samfundsforhold.

I tysk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget tysk, og når tysk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan

 • anvende tysk som kommunikationsmiddel
 • anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig
 • anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk
 • forholde sig til væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande.

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå hovedindholdet af talt tysk om centrale emner
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner
 • deltage i samtaler om centrale emner, herunder redegøre for noget oplevet eller læst
 • læse og forstå hovedindholdet af forskellige typer af enkle tekster
 • søge og udnytte relevante, undervisningstilrettelagte informationer fra forskellige medier
 • udtrykke sig skriftligt i et enkelt sprog.

 

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning
 • udnytte viden om ligheder mellem tysk og dansk og mellem tysk og andre fremmedsprog
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • anvende centrale sprogbrugsregler, der er vigtige for, at kommunikation lykkes
 • anvende retstavning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig.

 

Sprogtilegnelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende viden om, hvordan den enkelte bedst tilegner sig tysk, først og fremmest ved at udnytte sproglig selvtillid
 • anvende enkle kommunikationsstrategier
 • vælge lyttestrategier i forhold til en given situation
 • vælge læsestrategier, først og fremmest skimming, skanning og global læsning
 • anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger, grammatikker og stavekontrol, når det er hensigtsmæssigt
 • anvende viden om skriveprocessens faser
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

 

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende en basisviden om levevilkår i tysksprogede lande, først og fremmest for at udvise forståelse af lokale værdier og normer
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel, først og fremmest i forbindelse med skolekontakt, pennevenner og e-mail
 • drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur.

Læseplan

Delmål
Efter 7. klassetrin

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Kommunikative færdigheder

 • lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, fx interesser, fritid, venner, familien og skolen
 • følge udvalgte lyd- og billedmedier på tysk om almindeligt forekommende emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • udtrykke sig på tysk i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svarteknikker, fx om sig selv, familie, fritid og skole
 • gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst
 • læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, fx tv-programmer, reklamer og menukort
 • skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, fx i form af planche eller rollespil.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Sprog og sprogbrug

 • udtrykke sig med en forståelig udtale
 • iagttage ligheder mellem tysk og dansk
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner
 • anvende grundlæggende tyske høfligheds- og omgangsformer
 • udtrykke sig i nutid i enkle sætninger og have kendskab til ordstilling og ordklasser, især substantiver og verber, når fokus er på den sproglige form
 • stave enkle ord og udtryk
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Sprogtilegnelse

 • turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget uden for skolen, fx ord i gadebilledet og reklamer
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, fx bede om hjælp til at udtrykke sig og lade mimik og gestik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • udnytte kvalificeret gætning i forbindelse med lytning
 • udnytte kvalificeret gætning i forbindelse med læsning
 • anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation
 • gennemføre en aktivitet individuelt, i par- eller gruppearbejde
 • foretage enkle ordbogsopslag
 • kende til skriveprocessens faser.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Kultur- og samfundsforhold

 • kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Tyskland inden for emner, som bygger på elevernes erfaringsverden
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel i enkle, undervisningstilrettelagte sammenhænge, fx i forbindelse med e-mail og postkort
 • sammenligne eksempler på tysk kultur med egen kultur inden for elevernes erfaringsverden.

Efter 9. klassetrin

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Kommunikative færdigheder

 • forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om kendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om kendte emner fra dagligdagen
 • spørge om og udveksle informationer om kendte emner
 • referere og kommentere i et enkelt sprog inden for kendte emner
 • læse og forstå hovedindholdet af tekster i et enkelt sprog inden for forskellige genrer, fx reklamer, noveller, sangtekster og nyhedstekster
 • søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier i tilrettelagte forløb
 • udtrykke sig skriftligt i et enkelt sprog
 • præsentere et forberedt emne, fx i form af rollespil, planche, lyd- og videooptagelse.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Sprog og sprogbrug

 • udtale ord og sætninger, så de er forståelige
 • anvende ligheder mellem tysk og andre sprog
 • anvende et centralt ordforråd inden for nære og genkendelige emner
 • kende til ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • anvende en viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser og verbernes former, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Sprogtilegnelse

 • udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, fx bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger
 • vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation, fx lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer
 • vælge og anvende læsestrategier, fx skimming og skanning
 • anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og undervisningstilrettelagt informationssøgning
 • anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt
 • anvende en grundlæggende viden om skriveprocessen og dens faser
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Kultur- og samfundsforhold

 • anvende en basisviden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel, især i forbindelse med skolekontakt, pennevenner og e-mail
 • drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur.

Efter 10. klassetrin

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Kommunikative færdigheder

 • forstå hovedindholdet af talt tysk om centrale emner
 • forstå hovedindholdet af relevante lyd- og billedmedier
 • deltage i samtaler om kendte emner
 • referere, kommentere og udtrykke synspunkter i et enkelt sprog
 • læse og forstå hovedindholdet af forskellige typer af enkle tekster inden for skønlitteratur og sagprosa
 • søge og udnytte enkle informationer fra forskellige medier
 • udtrykke sig skriftligt i et enkelt sprog
 • fremlægge et forberedt emne.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Sprog og sprogbrug

 • udtrykke sig forståeligt, hvad angår udtale og sætningsopbygning
 • anvende ligheder mellem tysk og andre sprog
 • anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk
 • anvende en viden om sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser, verbernes former og kasus, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Sprogtilegnelse

 • anvende deres viden om, hvordan de bedst tilegner sig tysk
 • anvende kommunikationsstrategier, fx bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger
 • vælge lyttestrategier i forhold til en situation, fx lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer
 • anvende læsestrategier, fx skimming og skanning
 • anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning
 • anvende ordbøger og grammatiske oversigter og bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser til at forbedre et produkt
 • understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer.

Forventninger til, hvad eleverne almindeligvis kan og ved inden for området

Kultur- og samfundsforhold

 • anvende en basisviden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande
 • perspektivere tyske tekster i forhold til egen kultur inden for nære og kendte emner
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende
 • kunne drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur.

Læseplan
----------