Åbn i nyt vindue       Prøver & evaluering

Mål for tyskundervisningen på Særslev skole

 7. klasse

 Kommunikative færdigheder:

1. Eleven kan forstå talt tysk i normal talesprogshastighed inden for kendte emner.

2. Eleven har strategier ved aflytning af talt sprog, der indeholder en del ukendte ord.

3. Eleven kan læse korte tekster, der er sprogligt enkelt opbygget og omhandler kendte emner Han kan hertil anvende             forskellige læsestrategier.

4. Eleven er sikker i de tyske bogstaver. Han kan skrive enkle spørgsmål og svare på dem. Han kan skrive enkle, korte tekster, fx et brev, der omhandler et emne der er grundigt gennemarbejdet.

5. Eleven forventes ved 7. klasses afslutning at have et passivt ordforråd på ca 600 ord og et aktivt ordforråd på ca 400 ord inden for emner som:

hilse på hinanden,  - beskrive hvor man bor,   - præsentere sig selv og sin familie,  - fortælle og spørge hvad klokken er, -  fortælle om sine skoledag,  - fortælle om måltider, -  fortælle hvad man kan lide og ikke lide,  - bruge spørgeord i enkle spørgsmål,  - tale om sin fritid, fx kæledyr, sport, musik, ferie og tv,  - tale om lommepenge og priser,  - spørge om vej og forklare vejen, - kende navnene på forskellige forretninger og købe almindelige ting.

 

Sprog og sprogbrug.

1. Eleven kan udtale de typiske tyske lyde og læse enkle, kendte tekster flydende op.

2. Eleven kan stave kendte ord.

3. Eleven kender de 3 køn og har kendskab til enkelte regler for, hvilket køn navneordene har.

4. Eleven kan genkende flertalsformer af navneord, og han kender nominativformerne af bestemt og ubestemt artikel,     personlige stedord og ejestedord.

5. Eleven har en vis sikkerhed i verbernes bøjning i nutid.

6. Eleven har fornemmelse for korrekt ordstilling i hovedsætninger.

7. Eleven forstår latinske betegnelser for grammatik inden for de områder der gennemgås.

8. Eleven kan skelne mellem daglig og høflig tale, fx den tyske brug af du- og De-tiltale.

 

 Kultur- og samfundsforhold

1. Eleven har en vis viden om samfunds- og kulturforhold i de tysktalende lande.

 

Sprogtilegnelse:

1. Eleven kan udnytte arbejdsbogens opslagsmuligheder.

2. Eleven har lyst til og mod på at arbejde med tysk.

 

____________________________________________________________________________________________

 8. klasse

 Kommunikative færdigheder

1. Eleven kan forstå talt tysk, herunder autentisk tysk, i normal talehastighed, der omhandler dagligdags emner i en sværhedsgrad, der nærmer sig kravene til Folkeskolens Afgangsprøve.

2. Eleven kan læse kortere litterære tekster skrevet i enkelt sprog og lettere sagtekster, der omhandler aldersrelaterede emner.

3.  Eleven kan på egen hånd med rimeligt udbytte læse længere tekster, fx lettere frilæsningsbøger.

4.  Eleven kan skrive enkle tekster, hvori han demonstrerer en vis sikkerhed i kongruens i nutid og ordstilling i hovedsætninger.  Han har kendskab til væsentlige forskelle mellem tale- og skriftsprog.  Han kan skrive korte breve og anvende de almindeligste brevudtryk.  Han kan skrive korte beretninger i nutid ved hjælp af fx billeder og støttespørgsmål

5. Eleven kan deltage i en samtale om dagligdags og kendte emner, hvor han i enkle vendinger udtrykker erfaringer, viden, holdninger og følelser.

 

Sprog og sprogbrug

1. Eleven kender de vigtigste regler for navneords køn.

2. Eleven kan danne flertalsformer af navneord.

3. Eleven kender nominativ-, akkusativ- og dativformerne af ubestemt og bestemt artikel, personlige stedord og ejestedord.

4. Eleven kan finde grundled og udsagnsled i en sætning og har en vis fornemmelse for brug af kongruens i nutid.

5. Eleven kender begreberne genstandsled og præpositionsled (forholdsordsled).

6. Eleven kender de præpositioner, der altid styrer akkusativ, og de præpositioner, der altid styrer dativ.

7. Eleven kender førnutidsformer og datidsformer af almindelige verber og kan skelne de to tider fra hinanden.

8. Eleven har kendskab til verbernes placering i bisætninge

 

Kultur- og samfundsforhold

1. Eleven har et vist indblik i samfunds- og kulturforhold i de tysktalende lande.

 

Sprogtilegnelse

1. Eleven kan anvende hjælpemidler i form af ordbøger, grammatiske oversigter og elektroniske hjælpemidler.

2. Eleven har opnået en tilstrækkelig sproglig selvtillid til at forsøge at gøre sig forståelig, selvom den sproglig formåen ikke slår til.

_________________________________________________________________________________

 

9. klasse

Kommunikative færdigheder

1. Eleven kan forstå talt tysk, herunder autentisk tysk, i normal talehastighed, der omhandler dagligdags emner og aktuelle problemstillinger, samt lettere lyttetekster af historisk, samfundsmæssig og kulturel art.

2. Eleven kan uddrage hoved indholdet af en lyttetekst, kan redegøre for det og relatere til egne erfaringer og tekster, han har arbejdet med i undervisningen.

3. Eleven kan læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for litteratur og sagtekster af en sværhed svarende til kravene ved Folkeskolens Afgangsprøve.

4. Eleven kan på egen hånd læse længere tekster, fx bearbejdede ungdomsromaner.

5. Eleven kan skrive enkle tekster, hvor sprog og stil er afpasset efter modtager og hensigt. Eleven er sikker i brug af kongruens i nutid og ordstilling i hovedsætninger. Han demonstrerer et vist kendskab til kasus, ordstilling i bisætninger og verbaltider udover nutid.

6. Eleven kan deltage i en samtale om dagligdags og kendte emner, hvor han udtrykker erfaring, viden, holdninger og følelser i et enkelt, men forholdsvis klart sprog, der umiddelbart forstås af en indfødt.

 

Sprog og sprogbrug

1. Eleven kan i nogen grad anvende nominativ-, akkusativ- og dativformer af ubestemt og bestemt artikel, de personlige stedord og ejestedord.

2. Eleven har en vis sikkerhed i brug af kongruens i nutid.

3. Eleven kan i et vist omfang anvende førnutid og datid af almindelige verber.

4. Eleven kender genitiv-former og kan oversætte dem til dansk.

 

Kultur- og samfundsforhold

1. Eleven har et vist indblik i samfunds- og kulturforhold i de tysktalende lande, herunder kendskab til landenes geografi og historie.

 

Sprogtilegnelse

1. Eleven har en vis sikkerhed i brug af ordbøger og grammatiske oversigter.

2. Eleven kan på Internet, bl.a. ved brug af tysksprogede søgesteder, finde informationer om forhold i de tysktalende lande.

3. Eleven har en tilstrækkelig sproglig kompetence og selvtillid til at turde bruge tysk aktivt og passivt uden for skolen.

_______________________________________________________________________________

 

10. klasse

 

Kommunikative færdigheder

1. Eleven kan forstå talt tysk, herunder autentisk tysk, i normal talehastighed, der omhandler dagligdags emner, aktuelle problemstillinger samt lyttetekster af historisk, samfundsmæssig og kulturel art. Eleven kan desuden i begrænset omfang forstå dialekter.

2. Eleven kan uddrage hoved indholdet af en lyttetekst, kan redegøre for det og relatere til egne erfaringer og tekster, han har arbejdet med i undervisningen.

3. Eleven kan læse og bearbejde forskellige teksttyper inden for litteratur og sagtekster af en sværhedsgrad svarende til kravene ved Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve.

4. Eleven kan på egen hånd læse længere tekster, fx ungdomsromaner og filmmanus.

5. Eleven kan skrive længere, sammenhængende tekster, hvor sprog og stil er afpasset efter modtager og hensigt. Han er forholdsvis sikker inden for syntaks og grammatik.

6. Eleven kan deltage i en samtale om dagligdags og kendte emner, hvor han udtrykker erfaring, viden, holdninger og følelser i et enkelt, men forholdsvis klart og sikkert sprog, der umiddelbart forstås af en indfødt. Han kan desuden uforberedt deltage i en samtale om et emne, der omhandler almene forhold, i et enkelt, men forholdsvist klart sprog.

 

Sprog og sprogbrug

1. Eleven viser, både i skrift og tale, en forholdsvis stor grad af sikkerhed inden for: kasusbrug (navneord, kendeord, personlige stedord og ejestedord), verbalformer (nutid, datid, førnutid) og syntaks (brug af ledsætninger og bindeord).

2. Eleven kender og anvender i et vist omfang andre dele af syntaksen og grammatikken, fx relativ-pronominer (henførende stedord), og adjektiver (tillægsord) bøjet foran navneord.

 

Kultur- og samfundsforhold

1. Eleven har et vist indblik i samfunds- og kulturforhold i de tysktalende lande, herunder til landenes geografi og historie.

2. Eleven har desuden et mere omfattende kendskab til Tysklands historie siden 30’erne.

 

Sprogtilegnelse

1. Eleven er sikker i brug af ordbøger og grammatik.

2. Eleven kan på Internet, bl.a. ved brug af tysksprogede søgesteder, finde informationer om forhold i de tysktalende lande.

3. Eleven har en tilstrækkelig sproglig kompetence og selvtillid til at turde bruge tysk aktivt og passivt uden for skolen.

_______________________________________________________________________________________________

 

Særslev skole 18 - 11 - 98

Erik Pedersen, Annette Kofoed, Lillian Prill, Niels Kofoed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click Here!